Aktualności

Konkurs

Zarząd gratuluje Kolegom pomyślnego zdania egzaminu na Patent strzelecki, a Wiesławowi dziękuje za poświęcony czas niezbędny do ich właściwego przygotowania.

Z tej okazji Klub ogłasza konkurs dla nowych członków na projekt trzech torów pistoletowych IPSC levelu I, II i III.
Tory nie mogą pochodzić z katalogu torów CLC.

Warunki konkursu :
Uczestnikami konkursu mogą być tylko najmłodsi stażem członkowie naszego Klubu tj. przyjęci od miesiąca lipca 2014 r.
Prace będą przyjmowane zarówno od poszczególnych autorów jak i zespołów.
Tory muszą spełniać wymogi aktualnych przepisów IPSC.
Tory muszą być przystosowane do realnych warunków osi o długości nie większej niż 25 m i szerokości 15 m.
Termin przesyłania projektów : do 15 lutego 2016 r.
Projekty należy przesyłać pod adres : jacek.kociolek75@gmail.com

Najlepsze projekty wybrane przez komisję w składzie : Jacek Kociołek, Wiesław Burzec, Olga Rudnicka zostaną nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi, a ich autorzy będą mieli szansę organizacji specjalnie im dedykowanych zawodów już w miesiącu marcu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na zebraniu klubowym w dniu 22 lutego br. na Pasterniku o godz. 19,tej.

Zarząd

Posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Pragnę poinformować K&K, że na posiedzeniu Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w dniu 27 stycznia br. został przyjęty jednogłośnie poniższy projekt opinii.
Komisja dodatkowo postanowiła, że stanowisko to zostanie przekazane Rządowi oraz instytucjom europejskim.

„Projekt opinii Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni COM (2015) 750 przyjęta na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 r.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP nie popiera dyrektywy Parlamentu Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, ponieważ:
Zdaniem Komisji, Komisja Europejska nie zachowała zasady uzasadnionej proporcjonalności pomiędzy restrykcyjnością proponowanych przepisów, a zidentyfikowanymi przez nią zagrożeniami;
Komisja uważa, że propozycje Komisji nie są wynikiem rzetelnej analizy, gdyż prace nad projektem nie były oparte na wiarygodnych danych dotyczących zagrożeń stwarzanych przez różne rodzaje broni.
W uzasadnieniu brak jest dowodów na to, że restrykcje nakładane na legalny, cywilny rynek broni palnej, wpłyną na ograniczenie aktów terroru.
Komisja nie przeprowadziła analizy skutków wprowadzenia nowych regulacji.
Komisja Spraw Wewnętrznych i Unii Europejskiej podkreśla, że w projekcie nie uwzględniono specyficznych uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich i przepisów już funkcjonujących w ich systemach prawnych, w konkretnych przypadkach bardziej surowych niż proponowane przez Komisję.”

Fragmenty interesującej nas videokonferencji są dostępne tutaj.
17,20 – 17,43,09 czasu rzeczywistego konferencji.

SKŁADKI DO REGIONU IPSC POLSKA 2016

Zasady opłacania składek do Regionu IPSC Polska w roku 2016.

Przypominam członkom naszego Klubu, że w 2016 roku składki na rzecz Regionu IPSC Polska opłacamy na poniższy rachunek:

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Bank Zachodni WBK, nr konta:
49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

wg następujących zasad:
składki od osób strzelających IPSC z broni palnej –
w tytule wpłaty należy wpisać – IPSC 2016, NAZWISKO i imię, KLUB – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

– składka opłacona do 31.01.2016 wynosi 100,00 PLN
– składka opłacona po tym terminie wynosi 120,00 PLN
– składka od dorosłych, / od 18 roku życia / nowo wstępujących w szeregi strzelców IPSC wynosi 50,00 PLN
Zadząd

SKŁADKI KLUBOWE 2016

Zasady opłacania składek klubowych w roku 2016.

Zarząd przypomina, iż składkę klubową należy opłacić przelewem na poniższe konto Klubu
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994

w Alior Bank do dnia 31 marca 2016 r. w całości lub w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata należna jest w terminie do 31 stycznia br. w następującej wysokości :

– Koleżanki – składka roczna – 200,00 PLN
– Koledzy    – składka roczna – 400,00 PLN
– Studenci posiadający ważną legitymację studencką urodzeni w roku 1992 i latach kolejnych są zwolnieni ze składki klubowej po przesłaniu zarządowi skanu legitymacji studenckiej do dnia 31 stycznia br.
– Członkowie służb mundurowych i innych przebywających w sposób ciągły poza krajem, są zwolnieni ze składki członkowskiej w części proporcjonalnej do okresu przebywania zagranicą, po przesłaniu zarządowi informacji w chwili powrotu do kraju. Okres takiego pobytu musi być udokumentowany.
Zarząd będzie przyjmował wnioski dotyczące zwolnień i odroczeń w opłacie składki członkowskiej ze względów losowych do dnia 31 stycznia 2016 r.
Zarząd przypomina również, iż w oparciu o przepis § 8 pkt. c – brak opłaconej pełnej składki do dnia 31 marca br. będzie skutkował skreśleniem z listy członków Związku.
Członkostwo będzie można przywrócić każdemu, kto dokona procedury ponownego przyjęcia do ZSD po opłaceniu opłaty wpisowej w kwocie 100,00 PLN i uzupełnieniu składki do jej pełnej wysokości.
Zarząd

Życzenia świąteczne

Wszystkim naszym Strzelcom i Sympatykom ZSD najlepsze życzenia miłych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w życiu sportowym i zawodowym w Nowym 2016 roku

składa
Zarząd